मुख्य विषयाकडे जा | दिशादर्शकाकडे जा |

फॉंट आकार


साइट शोधा


महत्त्वाचे व्यक्ती

minister col_dm
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभाग
अ. क्र. विभाग अधिकार्यांचे नाव
गृह निवासी उप जिल्हाधिकारी
अस्थापना
करमणूक
सामान्य खाते
संजय गांधी योजना
रोजगार हमी योजना उपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.)
जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा नियोजन अधिकारी
निवडणूक उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय जिल्हा पुरवठा अधिकारी
१० जमीन सुधारणा निवासी उपजिल्हाधिकारी
११ भूसंपादन शाखा भूसंपादन अधिकारी
१२ जिल्हा नियोजन कार्यालय जिल्हा नियोजन अधिकारी
१३ खाणकाम जिल्हा खनन अधिकारी
१४ विभागीय चौकशी विभाग चौकशी अधिकारी
१५ उप विभागीय कार्यालय उप विभागीय अधिकारी
16 तहसील कार्यालय तहसिलदार

विविध विभागांच्या अधिकार्यांची भूमिका आणि जबाबदारी


निवासी उपजिल्हाधिकारी

निऊजी ची कामे पाहतात. गृह शाखा, आस्थापना , महसूल शाखा , सामान्य व लेखा शाखा, लघु खनन, महसूल शाखा , संजय गांधी विभाग


गृह, आस्थापना आणि सामान्य शाखा


करमणूक शाखा


संजय गांधी योजना


उपजिल्हाधिकारी ( रो.ह.यो. )जिल्हा पुनर्वसन अधिकारीउप जिल्हाधिकारी (निवडणूक)उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन)जिल्हा नियोजन अधिकारीजिल्हा पुरवठा अधिकारी

जिल्हा पुरवढा अधिकार्याचा उद्देश वाजवी दरात जनतेस आवश्यक वस्तू पुरविणे आहे. जिल्यात रॉकेल व पेट्रोल चा पुरवठा करण्याची जबाबदारी सुद्धधा आहे . जिल्हा पुरवठा अधिकारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थचे नियंत्रण आणि देखरेक करतात (पीडीएस) करते. खालील जबाबदार्या करिता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना जिल्हाधिकारी अधिकार प्रधान करतातजिल्हा खणीकर्म अधिकारी


Up Arrow

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!