बंद

साथ रोग अधिनियम १८९७ अन्वये निगर्मित करण्यात आलेल्या अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतुदीनुसार व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये कामकाजाकरिता पथक तयार करण्याबाबत (दिनांक ०२-०५-२०२०)

साथ रोग अधिनियम १८९७ अन्वये निगर्मित करण्यात आलेल्या अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतुदीनुसार व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये कामकाजाकरिता पथक तयार करण्याबाबत (दिनांक ०२-०५-२०२०)
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
साथ रोग अधिनियम १८९७ अन्वये निगर्मित करण्यात आलेल्या अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतुदीनुसार व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये कामकाजाकरिता पथक तयार करण्याबाबत (दिनांक ०२-०५-२०२०) 02/05/2020 पहा (1 MB)