काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
बी.ए.एम.एस अहर्ता धारक निवड झालेल्या उमेदवारांची कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता समुपदेशन प्रक्रिया

प्रकाशित : 06/08/2019

बी.ए.एम.एस अहर्ता धारक निवड झालेल्या उमेदवारांची कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता समुपदेशन प्रक्रिया

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीव्दारे मंजुरी प्रदान करण्यात आलेल्या वैयक्तिक दावेदारांची माहिती

प्रकाशित : 30/07/2019

जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीव्दारे मंजुरी प्रदान करण्यात आलेल्या वैयक्तिक दावेदारांची माहिती

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत मुलाखत

प्रकाशित : 18/07/2019

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत मुलाखत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
दि. 19-07-2019 रोजी जिल्हा गडचिरोली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय बाल हक्क सरक्षण आयोगाच्या बैठकीबाबत बालहक्काचे उल्लघन तक्रारीबाबत

प्रकाशित : 12/07/2019

दि. 19-07-2019 रोजी जिल्हा गडचिरोली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय बाल हक्क सरक्षण आयोगाच्या बैठकीबाबत बालहक्काचे उल्लघन तक्रारीबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
रामाळा तलाव उद्यान, चंद्रपूर भाडे तत्वावर चालविण्याबाबत (शुद्धीपत्रक)

प्रकाशित : 12/07/2019

रामाळा तलाव उद्यान, चंद्रपूर भाडे तत्वावर चालविण्याबाबत (शुद्धीपत्रक)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
ई-निविदा जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर

प्रकाशित : 29/06/2019

जिल्हा नियोजन समिती येथील नियोजन भवनाच्या साफसफाईच्या कामाबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
वॉक-इऩ-इंटरव्ह्यु द्वारे तदर्थ वैदकीय अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत थेट मुलाखत

प्रकाशित : 28/06/2019

वॉक-इऩ-इंटरव्ह्यु द्वारे तदर्थ वैदकीय अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत थेट मुलाखत

तपशील पहा