काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
रामाळा तलाव आणि उद्यान यांची वार्षिक देखभाल कराराची ई-निविदा

प्रकाशित : 15/06/2019

रामाळा तलाव आणि उद्यान यांची वार्षिक देखभाल कराराची ई-निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
संगणक शिक्षक/निर्देशक पदभरती जाहिरात

प्रकाशित : 12/06/2019

संगणक शिक्षक/निर्देशक पदभरती जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना

प्रकाशित : 07/06/2019

मौजा – मौशी, उचली, कालेता, चांदली, देलनवाडी, बेलदाटी, वांद्रा, मरार मेंढा, मालडोंगरी, चिंचोली, सुरबोडी, सावलगाव, सोनेगाव, बोढेगाव, झिलबोडी, परसोडी जाणी,…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना

प्रकाशित : 07/06/2019

मौजा – नवेगाव मक्ता, बोंडेगाव, कुर्झा, अहेर नवरगाव, कोलारी, बेलगाव, गिरगाव, चिखलगाव, चारगाव मानापुर, झाडबोरी, वलनी, सावरगाव, ओवाळा, जनकापूर, पळसगाव…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना

प्रकाशित : 07/06/2019

मौजा – रानबोथली, चकबोथली, मुई, गांगलवाडी, तळोधी खुर्द, आक्सापुर, वांद्रा, बुधेवाडा, जुगनाळा, सायगाव, काटली चक, भुज तुकूम, हळदा, पदमापुर चक,…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूविज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल तयार करण्याकरिता भूवैज्ञानिकांची किवा संस्थेची नेमणूक

प्रकाशित : 01/06/2019

भूविज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल तयार करण्याकरिता भूवैज्ञानिकांची किवा संस्थेची नेमणूक

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
तात्पुरत्या स्वरुपात घडयाळी तासीकेप्रमाणे शिक्षक पदाची जाहिरात, ए.आ.वि.प्र. चंद्रपूर

प्रकाशित : 31/05/2019

तात्पुरत्या स्वरुपात घडयाळी तासीकेप्रमाणे शिक्षक पदाची जाहिरात, ए.आ.वि.प्र. चंद्रपूर

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
स्थानिक सुट्टया 2019

प्रकाशित : 20/03/2019

स्थानिक सुट्टया 2019

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
अन्नधान्य वाहतुक कंत्राट

प्रकाशित : 08/03/2019

अन्नधान्य वाहतुक कंत्राट

तपशील पहा