बंद

उप विभाग मूल भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, १९५६ अन्वये कलम ३-A(३) खालील अधिसुचना

उप विभाग मूल भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, १९५६ अन्वये कलम ३-A(३) खालील अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उप विभाग मूल भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, १९५६ अन्वये कलम ३-A(३) खालील अधिसुचना

मौजा – कुकूड चिमढा

22/02/2022 14/03/2022 पहा (37 KB)