बंद

उप विभाग वरोरा भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसुचना

उप विभाग वरोरा भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उप विभाग वरोरा भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसुचना

मौजा:- चरुरखटी, पांझुर्णी, शेंबळ

26/08/2021 25/11/2021 पहा (4 MB)