बंद

जाहीरनामा : कु. अपर्णा विजय निमगावकर, रा. घोडपेठ, ता. भद्रावती, जि.चंद्रपूर यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत

जाहीरनामा : कु. अपर्णा विजय निमगावकर, रा. घोडपेठ, ता. भद्रावती, जि.चंद्रपूर यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : कु. अपर्णा विजय निमगावकर, रा. घोडपेठ, ता. भद्रावती, जि.चंद्रपूर यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत

तहसिलदार, भद्रावती

04/02/2022 14/02/2022 पहा (802 KB)