बंद

जाहीरनामा : कु. पुजा प्रभाकर हिवरकर, रा. बाळापूर बु. ता.नागभिड, जि. चंद्रपूर यांचे महिलांकरीता उन्नत व्यक्ती / गट नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबत.

जाहीरनामा : कु. पुजा प्रभाकर हिवरकर, रा. बाळापूर बु. ता.नागभिड, जि. चंद्रपूर यांचे महिलांकरीता उन्नत व्यक्ती / गट नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : कु. पुजा प्रभाकर हिवरकर, रा. बाळापूर बु. ता.नागभिड, जि. चंद्रपूर यांचे महिलांकरीता उन्नत व्यक्ती / गट नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबत.

तहसिलदार, नागभिड

18/05/2022 25/05/2022 पहा (425 KB)