बंद

जाहीरनामा : कु. वर्षा चंदुजी शेडामे, रा. मासाळ (तु.) ता.चिमूर, जि. चंद्रपूर यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबत.

जाहीरनामा : कु. वर्षा चंदुजी शेडामे, रा. मासाळ (तु.) ता.चिमूर, जि. चंद्रपूर यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : कु. वर्षा चंदुजी शेडामे, रा. मासाळ (तु.) ता.चिमूर, जि. चंद्रपूर यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबत.

तहसिलदार, चिमूर

19/05/2022 30/05/2022 पहा (208 KB)