बंद

जाहीरनामा : श्री. विवेक जागो गोंगल, रा. बाळापूर बु. ता. तळोधी ( बा.), जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

जाहीरनामा : श्री. विवेक जागो गोंगल, रा. बाळापूर बु. ता. तळोधी ( बा.), जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : श्री. विवेक जागो गोंगल, रा. बाळापूर बु. ता. तळोधी ( बा.), जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, ब्रम्हपूरी

19/05/2022 26/05/2022 पहा (687 KB)