बंद

जाहीरनामा : श्री. हर्षल निलकंठ रेवतकर, रा. भिसी, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

जाहीरनामा : श्री. हर्षल निलकंठ रेवतकर, रा. भिसी, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : श्री. हर्षल निलकंठ रेवतकर, रा. भिसी, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, चिमूर

23/05/2022 31/05/2022 पहा (714 KB)