बंद

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम २१(१) (४) ची नोटीस

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम २१(१) (४) ची नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम २१(१) (४) ची नोटीस

मौजा – बेरडी, सोनुर्ली व सिध्देश्वर

04/02/2021 03/03/2021 पहा (6 MB)