बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसुचना

खेडमक्ता, कहाली, मौशी, उचली, कालेता, चांदली, देलनवाडी, बेलदाटी, वांद्रा, मरारमेंढा, मालडोंगरी, चिंचोली, सुरबोडी, सावलगाव, सोनेगाव, बोढेगाव, झिलबोडी, परसोडी जाणी, पारडगाव, उदापूर, बोरगाव, कन्हाळगाव, नान्होरी, दिघोरी, अहेर नवरगाव

16/01/2019 15/02/2019 पहा (10 MB)