बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना

मौजा – रानबोथली, चकबोथली, मुई, गांगलवाडी, तळोधी खुर्द, आक्सापुर, वांद्रा, बुधेवाडा, जुगनाळा, सायगाव, काटली चक, भुज तुकूम, हळदा, पदमापुर चक, जवराबोडी मेंढा, आवळगाव, आक्सापुर, वांद्रा, चिंचोली, सुरबोडी, सावलगाव, सोनेगाव, बोढेगाव, पारडगाव, सोंद्री, नांदगाव, तोरगाव खुर्द, पिंपळगाव, खामतळोधी, कोथूळणा

07/06/2019 06/07/2019 पहा (6 MB)