बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना

मौजा – मौशी, उचली, कालेता, चांदली, देलनवाडी, बेलदाटी, वांद्रा, मरार मेंढा, मालडोंगरी, चिंचोली, सुरबोडी, सावलगाव, सोनेगाव, बोढेगाव, झिलबोडी, परसोडी जाणी, पारडगाव, उदापुर, बोरगाव, कन्हाळगाव, नान्होरी, दिघोरी, अहेर नवरगाव

07/06/2019 06/07/2019 पहा (6 MB)