बंद

शुद्धिपत्रक – सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षण Statutory Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

शुद्धिपत्रक – सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षण Statutory Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शुद्धिपत्रक – सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षण Statutory Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

शुद्धिपत्रक – सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षण Statutory Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

07/06/2021 15/06/2021 पहा (1 MB)