बंद

सन २०२२-२३ करिता वाळुगटातून वाळु उत्खनन व वाळुची वाहतुक डेपो पर्यंत, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन इत्यादी करिता फेर-निविदा

सन २०२२-२३ करिता वाळुगटातून वाळु उत्खनन व वाळुची वाहतुक डेपो पर्यंत, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन इत्यादी करिता फेर-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२२-२३ करिता वाळुगटातून वाळु उत्खनन व वाळुची वाहतुक डेपो पर्यंत, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन इत्यादी करिता फेर-निविदा

सन २०२२-२३ करिता वाळुगटातून वाळु उत्खनन व वाळुची वाहतुक डेपो पर्यंत, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन इत्यादी करिता फेर-निविदा

16/05/2023 25/05/2023 पहा (3 MB)