Rajashri Shahu Maharaj Shikshan Sanstha , Bramhpuri