बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

अ.क्र तालुका पिन कोड एसटीडी कोड
1 चंद्रपुर 442401 07172
2 भद्रावती 442902 07176
3 चिमुर 442903 07170
4 सावली 441225 07174
5 राजुरा 442905 07173
6 वरोरा 442907 07176
7 मुल 441224 07174
8 नागभीड 441205 07179
9 सिंदेवाही 441222 07178
10 बल्लारशहा

442701 07172
11 कोरपना 442905 07173
12 जिवती 442905 07173
13 गोंडपिपरी 442702 07171
14 पोम्भूर्णा 442702 07171
15 ब्रम्हपुरी 441206 07177