बंद

चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोलिस ठाणे

अ.क्र. पद दूरध्वनी क्र
1 पोलिस ­नियंत्रण कक्ष, चंद्गपूर 07172-251200
2 पोलिस मुख्यालय, चंद्गपूर 07172-250241
3 राम­नगर पोलिस ठाणे चंद्गपूर 07172-253200
4 बाबुपेठ पोलीस ठाणे , चंद्गपूर 07172-250290
5 शहर पोलीस ठाणे , चंद्गपूर 07172-252200
6 दुर्गापूर पोलीस ठाणे , चंद्गपूर 07172-265630
7 पोलीस ठाणे बल्लारपूर 07172-240327
8 पोलीस ठाणे , वरोरा 07176-282093
9 पोलीस ठाणे , माजरी 07175-280154
10 पोलीस ठाणे , घुग्घुस 07172-285025
11 पोलीस ठाणे , भद्गावती 07175-265093
12 पोलीस ठाणे , डिफे­स आ. 07175-263351
13 पोलीस ठाणे , शेगांव 07175-283032
14 पोलीस ठाणे , राजुरा 07173-222128
15 पोलीस ठाणे , गोंडपिपरी 07170-220033
16 पोलीस ठाणे , कोठारी 07172-244125
17 पोलीस ठाणे , विरूर 07173-255164
18 पोलीस ठाणे , पोंभुर्णा 07171-265527
19 पोलीस ठाणे , धाबा 07171-256740
20 पोलीस ठाणे , गडचांदुर 07171-246538
21 पोलीस ठाणे , आवारपूर 07173-266309
22 पोलीस ठाणे , कोरप­णा 07173-236672
23 पोलीस ठाणे , ब्रम्हपूरी 07177-272002
24 पोलीस ठाणे , मेंडकी 07177-275011
25 पोलीस ठाणे , नागभिड 07177-240030
26 पोलीस ठाणे , चिमूर 07170-265536
27 पोलीस ठाणे , भिसी 07170-264433
28 पोलीस ठाणे , सिंदेवाही 07178-288227
29 पोलीस ठाणे , ­नवरगांव ओ.सी. 07178-258285
30 पोलीस ठाणे , मुल 07174-220227
31 पोलीस ठाणे , जिवती 07173-258148
32 पोलीस ठाणे , सावली 07174-274428
33 पोलीस ठाणे , बेंबाळ ओ.वी. 07174-267727
34 पोलीस ठाणे , पाथरी 07174-276627

जिल्हा स्तरीय आणि उप विभागीय पोलीस अधिकारी

अ.क्र. पद दूरध्वनी क्र
1 जिल्हा पोलीस अधिक्षक 07172-255100
2 अप्पर जिल्हा पोलिस अधिक्षक 07172-255102
3 पोलीस उप अधिक्षक (गृह) 07172-261155
4 उपविभागीय पोलीस अधिकारी, चंद्गपूर 07172-251300
5 पोलीस ­निरीक्षक, जि.वी. शाखा,चंद्गपुर 07172-271715
6 पोलीस ­निरीक्षक , जि.वी. शाखा,चंद्गपुर
7 उपविभागीय पोलीस अधिकारी, राजुरा 07173-222149
8 उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ब्रम्हपूरी 07177-272004
9 उपविभागिय पोलीस अधिकारी,मुल 07174-220244
10 उपविभागिय पोलीस अधिकारी,वरोरा 07176-280444
11 उपविभागीय पोलीस अधिकारी,गडचांदूर 07171-266309