बंद

ग्राम व पंचायत

अ.क्र. तालुका ग्राम पंचायतीचे नाव
1 बल्लारपूर आमडी
2 बल्लारपूर बामणी
3 बल्लारपूर दहेली
4 बल्लारपूर गीलबिली
5 बल्लारपूर हळस्ती
6 बल्लारपूर इटोली
7 बल्लारपूर कळमना
8 बल्लारपूर काटवली
9 बल्लारपूर कवडजई
10 बल्लारपूर किन्ही
11 बल्लारपूर कोर्टी मक्ता
12 बल्लारपूर कोठारी
13 बल्लारपूर लावारी
14 बल्लारपूर मानोरा
15 बल्लारपूर नांदगाव पोडे
16 बल्लारपूर पळसगाव
17 बल्लारपूर विसापुर
18 भद्रावती अश्ता
19 भद्रावती अस्थी काकडे
20 भद्रावती बरांज मोकासा
21 भद्रावती बिजोनी
22 भद्रावती बेलगाव भुसरी
23 भद्रावती भामडेली
24 भद्रावती भटाळी
25 भद्रावती चेकतिरवंजा
26 भद्रावती चालबर्डी को.
27 भद्रावती चालबर्डी रै.
28 भद्रावती चंदनखेडा
29 भद्रावती चपराळा
30 भद्रावती चारगाव
31 भद्रावती चिरादेवी
32 भद्रावती चिचोली
33 भद्रावती चोरा
34 भद्रावती देऊळवाडा
35 भद्रावती धानोली
36 भद्रावती ढोरवासा
37 भद्रावती डोंगरगाव खडी.
38 भद्रावती घोडपेठ
39 भद्रावती घोनाड
40 भद्रावती घोटनिबाळा
41 भद्रावती गुडगाव
42 भद्रावती गोरजा
43 भद्रावती गुंजाळा
44 भद्रावती जेना
45 भद्रावती कचराळा
46 भद्रावती कढोली
47 भद्रावती कांन्सा सीरपुर
48 भद्रावती काटवल तुकूम
49 भद्रावती खोकरी
50 भद्रावती कोकेवाडा मा.
51 भद्रावती कोंढा
52 भद्रावती कुचना
53 भद्रावती मांगली रै.
54 भद्रावती मानोरा सीगरु
55 भद्रावती मासळ (विसापूर)
56 भद्रावती माजरी
57 भद्रावती मोहबाळा
58 भद्रावती मोहबाळा
59 भद्रावती मुर्सा
60 भद्रावती नंदोरी बु.
61 भद्रावती पळसगाव सीगरु
62 भद्रावती पानवडाला
63 भद्रावती पारोधी
64 भद्रावती पावना रै.
65 भद्रावती पिर्ली
66 भद्रावती पेवरा
67 भद्रावती पिपरी
68 भद्रावती रानतळोधी
69 भद्रावती सागरा
70 भद्रावती सावरी
71 भद्रावती शेगाव खु.
72 भद्रावती टाकडी
73 भद्रावती टेकाडी दीक्षित
74 भद्रावती तिरवंजा मोकासा
75 भद्रावती विलोळा
76 भद्रावती विसापुर रै.
77 भद्रावती विस्लोन
78 भद्रावती वडाळा तु.
79 भद्रावती चेक बरांज
80 भद्रावती कोकेवाडा तुकुम
81 भद्रावती कुनाडा
82 भद्रावती पाटाळा
83 भद्रावती सेलोती वाघेडा
84 भद्रावती वायगाव तु.
85 भद्रावती मनगाव
86 भद्रावती कोंढेगाव माल
87 भद्रावती नागलोन
88 ब्रम्हपुरी अड्याल (जानी)
89 ब्रम्हपुरी एकारा
90 ब्रम्हपुरी आक्सापुर
91 ब्रम्हपुरी अहेर नवरगांव
92 ब्रम्हपुरी आवळगांव
93 ब्रम्हपुरी बल्लारपुर
94 ब्रम्हपुरी बराडकिन्ही
95 ब्रम्हपुरी बेलगांव जाणी
96 ब्रम्हपुरी भालेश्वर
97 ब्रम्हपुरी बोरगांव
98 ब्रम्हपुरी भुज
99 ब्रम्हपुरी बेटाळा
100 ब्रम्हपुरी बोढेगांव
101 ब्रम्हपुरी चांदगांव
102 ब्रम्हपुरी चांदली
103 ब्रम्हपुरी चकबोथली
104 ब्रम्हपुरी चिचगांव
105 ब्रम्हपुरी चिचखेडा
106 ब्रम्हपुरी चिखलगांव
107 ब्रम्हपुरी चिंचोली
108 ब्रम्हपुरी चोरटी
109 ब्रम्हपुरी दिघोरी
110 ब्रम्हपुरी गांगलवाडी
111 ब्रम्हपुरी गोगाव
112 ब्रम्हपुरी हळदा
113 ब्रम्हपुरी हरदोली
114 ब्रम्हपुरी जावराबोडी मेंढा
115 ब्रम्हपुरी जुगनाळा
116 ब्रम्हपुरी कळमगांव
117 ब्रम्हपुरी कालेता
118 ब्रम्हपुरी कहाली
119 ब्रम्हपुरी कन्हाळगांव
120 ब्रम्हपुरी खंडाळा
121 ब्रम्हपुरी खरकाडा
122 ब्रम्हपुरी खेडमक्ता
123 ब्रम्हपुरी किन्ही
124 ब्रम्हपुरी कोलारी
125 ब्रम्हपुरी कोसंबी ( खडस)
126 ब्रम्हपुरी कोथुळना मक्ता
127 ब्रम्हपुरी कुडेसावली
128 ब्रम्हपुरी लाडज
129 ब्रम्हपुरी लाखापुर
130 ब्रम्हपुरी माहेर
131 ब्रम्हपुरी मालडोगरी
132 ब्रम्हपुरी मांगली
133 ब्रम्हपुरी मरार मेंढा
134 ब्रम्हपुरी मेंडकी
135 ब्रम्हपुरी मुडझा
136 ब्रम्हपुरी मुई
137 ब्रम्हपुरी नांदगाव जाणी
138 ब्रम्हपुरी नान्होरी
139 ब्रम्हपुरी निलज
140 ब्रम्हपुरी पारडगांव
141 ब्रम्हपुरी पाचगांव
142 ब्रम्हपुरी पिंपळगांव
143 ब्रम्हपुरी रामपुरी
144 ब्रम्हपुरी रानबोथली
145 ब्रम्हपुरी रनमोचन
146 ब्रम्हपुरी रुई
147 ब्रम्हपुरी सायगांव
148 ब्रम्हपुरी सावलगांव
149 ब्रम्हपुरी सोंद्री
150 ब्रम्हपुरी सोनेगांव
151 ब्रम्हपुरी सुरबोडी
152 ब्रम्हपुरी तळोधी(खुर्द)
153 ब्रम्हपुरी तोरगांव (बुज)
154 ब्रम्हपुरी तुलानमेंढा
155 ब्रम्हपुरी तोरगांव(खुर्द)
156 ब्रम्हपुरी उदापुर
157 ब्रम्हपुरी वायगांव
158 ब्रम्हपुरी वांद्रा
159 ब्रम्हपुरी किटाळी
160 ब्रम्हपुरी झिलबोडी
161 ब्रम्हपुरी बोड्धा
162 ब्रम्हपुरी चिचगांव
163 चंद्रपूर अजयपूर
164 चंद्रपूर आंबोरा
165 चंद्रपूर बेलसानी
166 चंद्रपूर बोर्डा
167 चंद्रपूर चेक निमबाला
168 चंद्रपूर नागपूर (छोटा )
169 चंद्रपूर चीचपल्ली
170 चंद्रपूर चोरगाव
171 चंद्रपूर दाताला
172 चंद्रपूर बेवाडा
173 चंद्रपूर धानोरा
174 चंद्रपूर दुर्गापूर
175 चंद्रपूर घुगुस
176 चंद्रपूर गोंडसावरी
177 चंद्रपूर जुनोना
178 चंद्रपूर कोळसा
179 चंद्रपूर कोसारा
180 चंद्रपूर लोहारा
181 चंद्रपूर मार्डा
182 चंद्रपूर म्हतारदेवी
183 चंद्रपूर मोरवा
184 चंद्रपूर नागडा (महादवाडी)
185 चंद्रपूर नागाला (सी)
186 चंद्रपूर नाकोडा
187 चंद्रपूर निमबाला
188 चंद्रपूर पद्मापूर
189 चंद्रपूर पडोली
190 चंद्रपूर पांढरकवडा
191 चंद्रपूर पायली भटाळी
192 चंद्रपूर पिंपळकुठ
193 चंद्रपूर पिर्ली
194 चंद्रपूर साखरवाही
195 चंद्रपूर शेगाव
196 चंद्रपूर सिदूर
197 चंद्रपूर सिनाला
198 चंद्रपूर सोनेगाव
199 चंद्रपूर उमरी
200 चंद्रपूर ऊर्जानगर
201 चंद्रपूर उसगाव
202 चंद्रपूर विचोडा
203 चंद्रपूर वढा
204 चंद्रपूर वायगाव मोकासा
205 चंद्रपूर वरवट
206 चंद्रपूर वेन्ढली
207 चंद्रपूर येरूर
208 चंद्रपूर आरवट
209 चंद्रपूर मोहर्ली
210 चंद्रपूर शिवानी चोर
211 चिमूर अड़ेगाव देश
212 चिमूर अमरपुरी
213 चिमूर आंमडी बेगडे
214 चिमूर आंबेनेरी
215 चिमूर आंबोली
216 चिमूर भिसी
217 चिमूर बोळधा
218 चिमूर बोरगाव (बुटी)
219 चिमूर बोथली
220 चिमूर बोथली
221 चिमूर चकजांभुळविहिरा
222 चिमूर चिचाला कु.
223 चिमूर चिचाला शात्री
224 चिमूर चिचोली
225 चिमूर डोमा
226 चिमूर गदगाव
227 चिमूर गडपिपरी
228 चिमूर गोंदडा
229 चिमूर हिरापूर
230 चिमूर हिवरा
231 चिमूर जांभूळघाट
232 चिमूर जामगाव कोमटी
233 चिमूर जवराबोडी
234 चिमूर काजलसर
235 चिमूर कळमगाव
236 चिमूर कन्हाळगाव
237 चिमूर कपला खूर्द
238 चिमूर कवडशी डाग
239 चिमूर कवडशी देशमाने
240 चिमूर कवटाळा
241 चिमूर केसलाबोडी
242 चिमूर केवाडा मोकासा
243 चिमूर खडसंगी
244 चिमूर खैरी
245 चिमूर खानगाव
246 चिमूर खापरी धर्मु
247 चिमूर खांबाळा
248 चिमूर कोलारा
249 चिमूर किटाळी मकता
250 चिमूर कोलारी
251 चिमूर कोटगाव
252 चिमूर खूटाळा मोकासा
253 चिमूर लोहारा
254 चिमूर मदनापूर
255 चिमूर महादवाडी
256 चिमूर महालगाव कालू
257 चिमूर मालेवाडा
258 चिमूर मानेमोहाळी
259 चिमूर मांगलगाव
260 चिमूर मासळ बु.
261 चिमूर मासळी
262 चिमूर मेटेपार
263 चिमूर मोटेगाव
264 चिमूर मुरपार तुकुम
265 चिमूर नंदारा
266 चिमूर नवतळा
267 चिमूर नवेगाव पेठ
268 चिमूर नेरी
269 चिमूर पांजरेपार
270 चिमूर पारडपार
271 चिमूर पेठ भान्सूली
272 चिमूर पळसगाव
273 चिमूर पिपर्डा
274 चिमूर पुयारदंड
275 चिमूर रेगाबोडी
276 चिमूर सातारा
277 चिमूर साठगाव
278 चिमूर सावरगाव
279 चिमूर सावरी बिडखार
280 चिमूर सावरला
281 चिमूर शंकरपूर
282 चिमूर सिरसपूर
283 चिमूर शिवापूर बंदीर
284 चिमूर शिवरा
285 चिमूर सोनेगाव (वन)
286 चिमूर तळोधी नाईक
287 चिमूर उसेगाव
288 चिमूर विहिरगाव
289 चिमूर विहिरगाव तुकूम
290 चिमूर वदशी
291 चिमूर वाघेडा
292 चिमूर वहानगाव
293 चिमूर वाकर्ला
294 चिमूर येरखेडा
295 चिमूर भिवकुंड
296 चिमूर चकजाटेपार
297 चिमूर किटाळी तुकुम
298 चिमूर लावारी
299 चिमूर टेकेपार
300 चिमूर पिंपळगाव
301 चिमूर सिरपूर
302 चिमूर नवीन जामणी
303 चिमूर नवेगाव नवीन
304 गोंडपिंपरी अदेगाव
305 गोंडपिंपरी आक्सापूर
306 गोंडपिंपरी भांगराम ताळोधी
307 गोंडपिंपरी बोरगाव
308 गोंडपिंपरी चेकबेरडी
309 गोंडपिंपरी चेक बोरगाव
310 गोंडपिंपरी चेक दारूर
311 गोंडपिंपरी चेक घडोली
312 गोंडपिंपरी चेक लिखीतवाडा
313 गोंडपिंपरी चेक नांदगाव
314 गोंडपिंपरी चेक पारगाव
315 गोंडपिंपरी चेचपिपरी
316 गोंडपिंपरी दरूर
317 गोंडपिंपरी धाबा
318 गोंडपिंपरी धामणगाव
319 गोंडपिंपरी धानापूर
320 गोंडपिंपरी डोंगरगाव मकता
321 गोंडपिंपरी फूर्डीहेटी
322 गोंडपिंपरी गणेशपिपरी
323 गोंडपिंपरी गोजोली मक्ता
324 गोंडपिंपरी घडोली
325 गोंडपिंपरी हिवरा मो
326 गोंडपिंपरी कन्हाळगाव
327 गोंडपिंपरी कंरजी
328 गोंडपिंपरी खराळपेठ
329 गोंडपिंपरी किरमिरी
330 गोंडपिंपरी कोरंबी
331 गोंडपिंपरी कुडेसावली
332 गोंडपिंपरी लाठी
333 गोंडपिंपरी नांदगाव
334 गोंडपिंपरी नंदावर्धन
335 गोंडपिंपरी पानोरा
336 गोंडपिंपरी परसोडी
337 गोंडपिंपरी पोळसा
338 गोंडपिंपरी सकमुर
339 गोंडपिंपरी सालेझरी
340 गोंडपिंपरी सोमनपल्ली
341 गोंडपिंपरी सोनापूर देश
342 गोंडपिंपरी सुपगाव
343 गोंडपिंपरी तारडा
344 गोंडपिंपरी तारसा बु.
345 गोंडपिंपरी तोहोगाव
346 गोंडपिंपरी विहीरगाव
347 गोंडपिंपरी विट्ठलवाडा
348 गोंडपिंपरी वाढोली
349 गोंडपिंपरी वडकुली
350 गोंडपिंपरी वटराणा
351 गोंडपिंपरी वेळगाव
352 गोंडपिंपरी वेजगाव
353 गोंडपिंपरी चेक दुबारपेठ
354 जिवती अंबेझर
355 जिवती आसापुर
356 जिवती भारी
357 जिवती भोक्सापुर
358 जिवती चिखलि (खु)
359 जिवती चिखलि (बु)
360 जिवती दमपुर मोहदा
361 जिवती देवलागुडा
362 जिवती धोंडा अर्जुनि
363 जिवती येरमी येसापुर
364 जिवती गुडशेला
365 जिवती केकेझरी
366 जिवती खडकी रायपुर
367 जिवती खड्की हिरापुर
368 जिवती कोदेपुर
369 जिवती लांबोरी
370 जिवती माराई पाटन
371 जिवती मरकागोंदी
372 जिवती मरकलमेटा
373 जिवती नंदप्पा
374 जिवती नोकेवाडा
375 जिवती परमडोलि
376 जिवती पाटन
377 जिवती पिटीगुडा १
378 जिवती पिटीगुडा २
379 जिवती पुडीयाल मोहदा
380 जिवती पुनागुडा
381 जिवती राहपल्ली (खु)
382 जिवती शेडवाहि
383 जिवती शेनगाव
384 जिवती सोरेकसा
385 जिवती टेकामांडवा
386 जिवती येलापुर
387 जिवती धनकदेवि
388 जिवती शेडवाही
389 कोरपना अवलपूर
390 कोरपना अंतर्गगाव बु.
391 कोरपना बाखर्डी
392 कोरपना बेळगाव
393 कोरपना भरोसा
394 कोरपना भोयेगाव
395 कोरपना बिबी
396 कोरपना चानी बु
397 कोरपना धानोली
398 कोरपना दुर्गाडी
399 कोरपना गाडेगाव विरूर
400 कोरपना हिरापूर
401 कोरपना जेवारा
402 कोरपना कढोली खु.
403 कोरपना काटलबोडी
404 कोरपना कावाथाडा
405 कोरपना खैरगाव
406 कोरपना कन्हाळगाव
407 कोरपना खिर्डी
408 कोरपना कोडशी कु.
409 कोरपना कोडशी बु
410 कोरपना कोथोडा बु.
411 कोरपना कुकुडसात
412 कोरपना लखमापूर
413 कोरपना लोणी
414 कोरपना मांडवा
415 कोरपना मंगुलहिरा
416 कोरपना माथा
417 कोरपना नांदगाव
418 कोरपना नांदा
419 कोरपना नारंदा
420 कोरपना निमणी
421 कोरपना नोकारी (पालगाव)
422 कोरपना पारडी
423 कोरपना परसोडा
424 कोरपना पिंपळगाव
425 कोरपना पीपरडा
426 कोरपना पिपरी
427 कोरपना रुपापेठ
428 कोरपना सागोंडा
429 कोरपना सावलहिरा
430 कोरपना शेराज खु.
431 कोरपना शेराज बु.
432 कोरपना सोनुर्ली
433 कोरपना तळोधी
434 कोरपना थुत्रा
435 कोरपना उपर्वाही
436 कोरपना वाडगाव
437 कोरपना वनोजा
438 कोरपना वान्साडी
439 कोरपना दिरूर गाडेगाव
440 कोरपना येरगाव
441 मुल आकापुर
442 मुल बाबराळा
443 मुल बेंबाळ
444 मुल भादुर्णी
445 मुल भवराळा
446 मुल भेजगांव
447 मुल बोंडाळा बु
448 मुल बोंडाळा खुर्द
449 मुल बोरचांदली
450 मुल चांदापुर
451 मुल चक दुगाळा
452 मुल चिखली खु.
453 मुल चिमढा
454 मुल चिचाळा
455 मुल चितेगाव
456 मुल चिरोली
457 मुल दाबगांव मक्त्ता
458 मुल डोंगरगांव
459 मुल फिस्कुटी
460 मुल गडीसुर्ला
461 मुल गांगलवाडी
462 मुल गोवर्धन
463 मुल हळदी गावगन्ना
464 मुल जानाळा
465 मुल जुनसुर्ला
466 मुल काटवन चक
467 मुल केळझर
468 मुल खालवसपेठ
469 मुल कोसंबी
470 मुल मरेगांव
471 मुल मारोडा
472 मुल मोरवाही
473 मुल मुरमाडी
474 मुल नलेश्वर मोहाळी
475 मुल नांदगांव
476 मुल नवेगांव भुजला
477 मुल पिपरी दिक्षीत
478 मुल राजगड
479 मुल राजोली
480 मुल सिंतळा
481 मुल सुशीदाबगांव
482 मुल टेकाडी
483 मुल ताडाळा तुकुम
484 मुल टोलेवाही
485 मुल उश्राळा चक
486 मुल उथळपेठ
487 मुल विरई
488 मुल येरगांव
489 मुल भगवानपूर
490 नागभीड आकापुर
491 नागभीड आलेवाही
492 नागभीड बाळापूर बुज
493 नागभीड बाळापुर खुर्द
494 नागभीड बिकली
495 नागभीड बोंड
496 नागभीड चारगांव चक
497 नागभीड चिखलगाव
498 नागभीड चिकमारा
499 नागभीड चिंधी चक
500 नागभीड देवपायली
501 नागभीड ढोरपा
502 नागभीड गंगासागर हेटी
503 नागभीड गिरगाव
504 नागभीड गोविंदपूर
505 नागभीड जनकापूर
506 नागभीड खडकी पान्होळी
507 नागभीड कन्हाळगाव
508 नागभीड कानपा
509 नागभीड किरमीटी मेंढा
510 नागभीड किटाळी मेंढा
511 नागभीड कोजबी माल
512 नागभीड कोर्धा
513 नागभीड कोसंबी गवळी
514 नागभीड कोटगाव
515 नागभीड कोथुळणा
516 नागभीड मांगली अरब
517 नागभीड मांगरूड
518 नागभीड म्हसलि
519 नागभीड मौशी
520 नागभीड मिंडाळा
521 नागभीड मिंथुर
522 नागभीड मोहाडी मोकासा
523 नागभीड नांदेड
524 नागभीड नवेगाव हुंडेश्वरी
525 नागभीड नवेगाव पांडव
526 नागभीड ओवाळा
527 नागभीड पाहार्णी
528 नागभीड पळसगाव खुर्द
529 नागभीड पान्होळी
530 नागभीड पांजरेपार
531 नागभीड पारडी
532 नागभीड सावरगाव
533 नागभीड सोनापूर बुज
534 नागभीड तळोधी बालापुर
535 नागभीड वाढोणा
536 नागभीड वैजापूर
537 नागभीड वलनी
538 नागभीड वासाळामेंढा
539 नागभीड येनोली माल
540 नागभीड किटाळी बोरमाळा
541 नागभीड पेंढरी बरड
542 नागभीड सोनुली बुज
543 नागभीड उश्राळमेंढा
544 नागभीड विलम
545 नागभीड मेंढा किरमिटी
546 पोम्भूर्णा आष्टा
547 पोम्भूर्णा भिमणी
548 पोम्भूर्णा बोर्डा बोरकर
549 पोम्भूर्णा बोर्डा झुल्लुरवार
550 पोम्भूर्णा चक आंबेधानोरा
551 पोम्भूर्णा चक आष्टा
552 पोम्भूर्णा चक बल्लारपूर
553 पोम्भूर्णा चक फुटाणा
554 पोम्भूर्णा चक हत्तीबोडी
555 पोम्भूर्णा चक ठाणा
556 पोम्भूर्णा चक ठाणेवासना
557 पोम्भूर्णा चीनतालधाबा
558 पोम्भूर्णा देवाडा बुज.
559 पोम्भूर्णा देवाडा खुर्द
560 पोम्भूर्णा दिघोरी
561 पोम्भूर्णा फुटाणा मोकासा
562 पोम्भूर्णा घनोटी तुकूम
563 पोम्भूर्णा घाटकुळ
564 पोम्भूर्णा घोसरी
565 पोम्भूर्णा जामखुर्द
566 पोम्भूर्णा जामतुकूम
567 पोम्भूर्णा जुनगांव
568 पोम्भूर्णा कसरगट्टा
569 पोम्भूर्णा केमारा
570 पोम्भूर्णा मोहाळा रै.
571 पोम्भूर्णा नवेगांव मोरे
572 पोम्भूर्णा पिपरी देशपांडे
573 पोम्भूर्णा सातारा भोसले
574 पोम्भूर्णा थेरगांव रै.
575 पोम्भूर्णा उमरी पोतदार
576 पोम्भूर्णा वेळवा माल
577 राजुरा अहेरी
578 राजुरा अंतरगाव
579 राजुरा आर्वी
580 राजुरा बामनवाडा
581 राजुरा भेदोडा
582 राजुरा भेंडाळा
583 राजुरा भुर्खुंडा बु.
584 राजुरा भुर्खुंडा खु.
585 राजुरा चानखा
586 राजुरा चंदनवाहि
587 राजुरा चारली
588 राजुरा चिंचोली बु.
589 राजुरा चिंचोली खु.
590 राजुरा चुनाला
591 राजुरा देवाडा
592 राजुरा धानोरा
593 राजुरा धीळशी
594 राजुरा धोपाताला
595 राजुरा डोंगरगाव
596 राजुरा गोवरी
597 राजुरा गोयेगाव
598 राजुरा हर्डोना खु.
599 राजुरा इसापूर
600 राजुरा जामणी
601 राजुरा खाधोली बु.
602 राजुरा कळमना
603 राजुरा कवितपेठ
604 राजुरा कवडगोंडी
605 राजुरा खामोना
606 राजुरा कोह्पारा
607 राजुरा कोलगाव
608 राजुरा कोष्टाला
609 राजुरा लक्कडकोट
610 राजुरा मंगली बु.
611 राजुरा मनोली बू.
612 राजुरा मनोली खु.
613 राजुरा मरडा
614 राजुरा मूर्ती
615 राजुरा मुठारा
616 राजुरा नाल्फाडी
617 राजुरा नोकरी ख.
618 राजुरा पंचाला
619 राजुरा पाचगाव
620 राजुरा पांढरपौनी
621 राजुरा पेल्लोरा
622 राजुरा पौनी
623 राजुरा साखरी
624 राजुरा साखरवाही
625 राजुरा सास्ती
626 राजुरा सात्री
627 राजुरा सिंधी
628 राजुरा सिरसी
629 राजुरा सोनापूर
630 राजुरा सोंडू
631 राजुरा सोनुर्ली
632 राजुरा सुब्बाई
633 राजुरा सुमथाना
634 राजुरा टेंभूरवाही
635 राजुरा विहीरगाव
636 राजुरा विरूरस्टेशन
637 राजुरा वरोडा
638 राजुरा वरूररोड
639 राजुरा वेरगाव्हान
640 राजुरा भेंडवी
641 राजुरा रामपूर
642 सावली आकापूर
643 सावली अंतरगाव
644 सावली बेलगाव
645 सावली बोरमाळा
646 सावली बोथली
647 सावली चांदली बुज.
648 सावली चारगाव
649 सावली चकपिरंजी
650 सावली चीचबोडी
651 सावली चिखली
652 सावली डोनाळा
653 सावली डोंगरगाव महास्के
654 सावली गायडोंगरी
655 सावली गेवरा बुज.
656 सावली गेवरा खुर्द
657 सावली घोडेवाही
658 सावली हरांबा
659 सावली हिरापूर
660 सावली जामबूजरुख
661 सावली जीबगाव
662 सावली कढोली
663 सावली कापसी
664 सावली करगाव
665 सावली कारोली
666 सावली कसरगाव
667 सावली कवठी
668 सावली केरोडा
669 सावली खेडी
670 सावली कोंडेखल अलीअस गोंडेवाही
671 सावली लोन्धली
672 सावली मंगरमेंढा
673 सावली मेहा बुज.
674 सावली मोखाळा
675 सावली मूंडाळा
676 सावली निलसनी पेठगाव
677 सावली नवेगाव तुकूम
678 सावली निफंद्रा
679 सावली निमगाव
680 सावली पालेबारसा
681 सावली पारडी
682 सावली पाथरी
683 सावली पेंढरी मक्ता
684 सावली सायखेडा
685 सावली साखरी
686 सावली साम्दा बुज.
687 सावली सोनापूर
688 सावली थेरगाव
689 सावली उपरी
690 सावली उसरपार चक
691 सावली उसेगाव
692 सावली विहीरगाव
693 सावली व्याहाड बुज
694 सावली व्याहाड खुर्द
695 सावली वाघोली बुटी
696 सिंदेवाही आलेसुर चक
697 सिंदेवाही अंतरगाव
698 सिंदेवाही भेंडाळा
699 सिंदेवाही चारगांव बडगे
700 सिंदेवाही चिकमारा
701 सिंदेवाही देलनवाडी
702 सिंदेवाही डोंगरगांव सालोडकर
703 सिंदेवाही गडबोरी
704 सिंदेवाही गडमौशी
705 सिंदेवाही घोट
706 सिंदेवाही गुंजेवाही
707 सिंदेवाही जामसाळा
708 सिंदेवाही कच्चेपार
709 सिंदेवाही कळमगांव गन्ना
710 सिंदेवाही कळमगांव तुकूम
711 सिंदेवाही कन्हाळगांव
712 सिंदेवाही कारवा
713 सिंदेवाही खाटगाव
714 सिंदेवाही किन्ही
715 सिंदेवाही कुकडहेटी
716 सिंदेवाही लाडबोरी
717 सिंदेवाही लोनवाही
718 सिंदेवाही लोनखैरी तुकूम
719 सिंदेवाही मरेगाव तुकूम
720 सिंदेवाही मिनघरी
721 सिंदेवाही मेंढा माल
722 सिंदेवाही मोहाळी ना.
723 सिंदेवाही मुरमाडी
724 सिंदेवाही नाचनभट्टी
725 सिंदेवाही नांदगाव
726 सिंदेवाही नवेगाव लोनखैरी
727 सिंदेवाही नवारगाव
728 सिंदेवाही पळसगाव जाट
729 सिंदेवाही पवना चक
730 सिंदेवाही पवनपार
731 सिंदेवाही पेंढरी कोकेवाड
732 सिंदेवाही पेटगाव
733 सिंदेवाही रामाळा
734 सिंदेवाही रत्नापूर
735 सिंदेवाही सामदा खुर्द
736 सिंदेवाही सरडपार
737 सिंदेवाही सिरकाडा
738 सिंदेवाही शिवणी
739 सिंदेवाही सिंगडझरी
740 सिंदेवाही टेकरी
741 सिंदेवाही तांबेगडी मेंढा
742 सिंदेवाही उमरवाही
743 सिंदेवाही विरव्हा
744 सिंदेवाही वाकल
745 सिंदेवाही वानेरी
746 सिंदेवाही वासेरा
747 वरोरा आशी
748 वरोरा आमाढी हरबा
749 वरोरा आबामक्ता
750 वरोरा आनंदवन
751 वरोरा अंजनगाव
752 वरोरा अर्जुनी
753 वरोरा अतमुरडी
754 वरोरा बरव्हा
755 वरोरा भटाला
756 वरोरा भेंडाळा
757 वरोरा बोडखा मो.
758 वरोरा बोर्डा
759 वरोरा बोरगाव देश
760 वरोरा बोरगाव शिवफल
761 वरोरा बोरगाव मोकासा
762 वरोरा बोरी
763 वरोरा चारगाव बु.
764 वरोरा चारगाव खु.
765 वरोरा चारूरखटी
766 वरोरा चिकनी
767 वरोरा चिनोरा
768 वरोरा दादापूर
769 वरोरा दहेगाव
770 वरोरा डोंगरगाव
771 वरोरा एकार्जुनी
772 वरोरा एकोणा
773 वरोरा फत्तापूर रयत
774 वरोरा गुंजाळा
775 वरोरा जलका
776 वरोरा जामगाव बु.
777 वरोरा जामगाव खु.
778 वरोरा जमखुला
779 वरोरा जामणी बु.
780 वरोरा करंजी
781 वरोरा खामबार्डा
782 वरोरा खापरी
783 वरोरा खारवाडा
784 वरोरा खेमजाई
785 वरोरा कोसरसार
786 वरोरा मधेली
787 वरोरा महाधोली
788 वरोरा महालगाव बु.
789 वरोरा महालगाव खु.
790 वरोरा माजरा रयत
791 वरोरा मांगली देओतले
792 वरोरा मरडा
793 वरोरा मेसा
794 वरोरा मोहबला
795 वरोरा मोखाला
796 वरोरा नागरी
797 वरोरा निलजाई
798 वरोरा निमसाडा
799 वरोरा पाचगाव ठाकरे
800 वरोरा पंझुर्णी
801 वरोरा पारडी
802 वरोरा परसोडा
803 वरोरा पुजदुरा
804 वरोरा पोहा
805 वरोरा राळेगाव
806 वरोरा साखर राजापूर
807 वरोरा सालोरी
808 वरोरा सोलोरी येन्सा बल
809 वरोरा शेगाव बु.
810 वरोरा शेमबळ
811 वरोरा सोईत
812 वरोरा सोनेगाव
813 वरोरा सुमथाना
814 वरोरा तदगाव्हान
815 वरोरा तेमुरदा
816 वरोरा तुलाना
817 वरोरा तुमगाव
818 वरोरा उखरडा
819 वरोरा वंधली
820 वरोरा वानोरा
821 वरोरा वादाला माल
822 वरोरा वडगाव
823 वरोरा वाघनख
824 वरोरा वायगाव भोयर
825 वरोरा वाठोडा
826 वरोरा येन्सा
827 वरोरा येवती