बंद

माहितीचा अधिकार

जिल्हा स्तर

अ.क्र. शाखेचे नाव
1 अस्थापना शाखा
2 सेतू शाखा
3 जमीन शाखा

तालुका स्तर

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव
1 तहसील कार्यालय भद्रावती