बंद

जाहीरनामा : कु. पुजा रविंद्र गुरनुले, रा. सोनुर्ली (सौं) ता. राजूरा, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

जाहीरनामा : कु. पुजा रविंद्र गुरनुले, रा. सोनुर्ली (सौं) ता. राजूरा, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : कु. पुजा रविंद्र गुरनुले, रा. सोनुर्ली (सौं) ता. राजूरा, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, राजूरा

24/05/2022 31/05/2022 पहा (90 KB)