बंद

जाहीरनामा : कु. रश्मी नारायण मलकापूरे, रा. ब्रम्हपूरी, ता. ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

जाहीरनामा : कु. रश्मी नारायण मलकापूरे, रा. ब्रम्हपूरी, ता. ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : कु. रश्मी नारायण मलकापूरे, रा. ब्रम्हपूरी, ता. ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, ब्रम्हपूरी

19/05/2022 26/05/2022 पहा (1 MB)