बंद

जाहीरनामा : श्री. प्रतिक सुनिल काळे, रा. वरोरा, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर यांचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या पात्रतेचे प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

जाहीरनामा : श्री. प्रतिक सुनिल काळे, रा. वरोरा, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर यांचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या पात्रतेचे प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : श्री. प्रतिक सुनिल काळे, रा. वरोरा, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर यांचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या पात्रतेचे प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

तहसिलदार, वरोरा

11/02/2022 25/02/2022 पहा (292 KB)