बंद

जाहीरनामा : श्री. प्रशांत आनंदराव खार्डीवार, रा. गोंडपिपरी, ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

जाहीरनामा : श्री. प्रशांत आनंदराव खार्डीवार, रा. गोंडपिपरी, ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : श्री. प्रशांत आनंदराव खार्डीवार, रा. गोंडपिपरी, ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, गोंडपिपरी

15/06/2022 21/06/2022 पहा (552 KB)