बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसुचना

कोलारी, बेलगाव, गिरगाव, चिखलगाव, चारगाव मानापुर, झाडबोरी, वलनी, सावरगाव, ओवळा, जनकापूर, पळसगाव खुर्द, बाम्हणी, कन्हाळगाव, सावंगी बडगे, गंगासागर हेटी, लखमापूर चक, जिवनापूर, मेंढा दाखली उश्राळा, उश्राळा रिठ, खेडमक्ता, रणमोचन, बेलपातळी, रुई, चिचगाव

12/12/2018 12/01/2019 पहा (9 MB)