बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन अधिनियम 1894 च्या कलम 18 अंतर्गत वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे

उपविभागीय अधिकारी, मूल

21/10/2021 27/10/2021 पहा (631 KB)
भूसंपादन अधिनियम, 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे

उपविभागीय अधिकारी, गोंडपिपरी

07/10/2021 04/10/2022 पहा (1 MB)
उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, वरोरा, भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 बाबत माहिती

मौजा – निमसडा, मोहबाळा, चारगाव, ढोरवासा, नायदेव

05/10/2021 05/11/2021 पहा (4 MB)
उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, राजुरा, भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 बाबत माहिती ( लक्कडकोट )

उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, राजुरा, भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 बाबत माहिती ( लक्कडकोट )

05/10/2021 04/11/2021 पहा (200 KB)
उप विभाग वरोरा भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसुचना

मौजा:- चरुरखटी, पांझुर्णी, शेंबळ

26/08/2021 25/11/2021 पहा (4 MB)
ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) नियम 2000 च्या नियम 5 (३) नुसार सन २०२१ करिता परवानगी बाबत

ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) नियम 2000 च्या नियम 5 (३) नुसार सन २०२१ करिता परवानगी बाबत

29/01/2021 31/12/2021 पहा (389 KB)
संग्रहित