बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
भरती प्रक्रिया वैद्यकीय अधिकारी ए.आर.टी. केंद्र सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर

प्रकाशित : 15/07/2021

भरती प्रक्रिया वैद्यकीय अधिकारी ए.आर.टी. केंद्र सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
शुद्धिपत्रक – सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षण Statutory Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

प्रकाशित : 07/06/2021

शुद्धिपत्रक – सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षण Statutory Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत AMRS Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

प्रकाशित : 03/06/2021

सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत AMRS Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

तपशील पहा