बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया-2023 च्या अनुषंगाने लेखी परीक्षेसाठी उत्तर की प्रकाशित करणे

प्रकाशित : 13/01/2024

आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया-2023 च्या अनुषंगाने लेखी परीक्षेसाठी उत्तर की प्रकाशित करणे

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया 2023 चे अनुषंगाने लेखी परीक्षेकरीता प्रवेश पत्र व आवश्यक सुचना

प्रकाशित : 04/01/2024

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया 2023 चे अनुषंगाने लेखी परीक्षेकरीता प्रवेश पत्र व आवश्यक सुचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
तालुका व्यवस्थापक पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी, मुलाखतीची दिनांक, वेळ व ठिकाण

प्रकाशित : 02/01/2024

तालुका व्यवस्थापक पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी, मुलाखतीची दिनांक, वेळ व ठिकाण

तपशील पहा