बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण करणे करीता जाहीर सुचना

प्रकाशित : 25/09/2023

मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण करणे करीता जाहीर सुचना

तपशील पहा