बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : श्री. प्रशांत आनंदराव खार्डीवार, रा. गोंडपिपरी, ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, गोंडपिपरी

15/06/2022 21/06/2022 पहा (552 KB)
नगरपरिषदा व नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडतीवर हरकती व सुचना मागविण्याबाबत

नगरपरिषदा व नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडतीवर हरकती व सुचना मागविण्याबाबत

15/06/2022 21/06/2022 पहा (565 KB)
नगरपरिषदा / नगरपंचायती मधील प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना
अ.क्र. नगरपरिषद/नगरपंचायत
1 बल्लारपूर नगरपरिषद
2 चिमुर नगरपरिषद 
3 घुग्घुस नगरपरिषद
4 मूल नगरपरिषद
5 नागभिड नगरपरिषद
6 राजुरा नगरपरिषद
7 वरोरा नगरपरिषद
8 भिसी नगरपंचायत
09/06/2022 17/06/2022 पहा (443 KB)
नगरपरिषदा/नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडत नोटीस

नगरपरिषदा/नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडत नोटीस

10/06/2022 13/06/2022 पहा (533 KB)
जाहीरनामा : कु. पुजा रविंद्र गुरनुले, रा. सोनुर्ली (सौं) ता. राजूरा, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, राजूरा

24/05/2022 31/05/2022 पहा (90 KB)
जाहीरनामा : श्री. हर्षल निलकंठ रेवतकर, रा. भिसी, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, चिमूर

23/05/2022 31/05/2022 पहा (714 KB)
जाहीरनामा : कु. वर्षा चंदुजी शेडामे, रा. मासाळ (तु.) ता.चिमूर, जि. चंद्रपूर यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबत.

तहसिलदार, चिमूर

19/05/2022 30/05/2022 पहा (208 KB)
जाहीरनामा : कु. सोना वसंत मोहूर्ले , रा. खेडमक्ता ता. ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, ब्रम्हपूरी

19/05/2022 26/05/2022 पहा (720 KB)
जाहीरनामा : कु. रश्मी नारायण मलकापूरे, रा. ब्रम्हपूरी, ता. ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, ब्रम्हपूरी

19/05/2022 26/05/2022 पहा (1 MB)
जाहीरनामा : श्री. अतुल प्रभाकर उरकुडे, रा. ब्रम्हपूरी, ता. ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर यांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, ब्रम्हपूरी

19/05/2022 26/05/2022 पहा (747 KB)